چهارشنبه, 19 بهمن , 1401
شاه میگو - نمکستان
قیمت شاه میگو ژاپنی تهران 18 سپتامبر 2022

قیمت شاه میگو ژاپنی تهران

مقدار پرتئینی که در گوشت این آبزیان است نسبت به آبزیان دیگر زیادتر و از سلامت بالاتری برخوردارهستند. از این رو بازار تقاضای این آبزیان در کشورهای اروپایی بیشتر وحجم بازار صادراتی آنها افزایش یافته است.