چهارشنبه, 1 اردیبهشت , 1400
عصبانیت - نمکستان
با این ۴ حرکت ورزشی عصبانیت خود را به سرعت برطرف کنید 01 ژانویه 2020

با این ۴ حرکت ورزشی عصبانیت خود را به سرعت برطرف کنید

عصبانیت و عدم کنترل میتواند پیامدهای جبران نا پذیری داشته باشد. ما در بخش روانشناسی نمکستان به شما آموزش میدهیم که چگونه بتوانید بر خشم خود کنترل پیدا کنید.