پنج شنبه, 30 دی , 1400
عوارض خود ارضایی - نمکستان
عوارض خود ارضایی 31 آگوست 2018

عوارض خود ارضایی

عوارض خود ارضایی نمکستان» عوارض خود ارضایی: در عصر و زمان ما برخی از دانشمندان کم اطّلاع و کسانی که فریفته ی فرهنگ فاسد غرب شده اند، به تبعیّت از غربی ها، خودارضایی را یک امر طبیعی دانسته و آن را جایز شمرده اند. در حالی که حرمت آن به ادلّه ی اربعه (قرآن، حدیث، عقل و […]