سه شنبه, 24 فروردین , 1400
فیزیوتراپی - نمکستان
فیزیوتراپی در منزل 04 مارس 2020

فیزیوتراپی در منزل

فیزیوتراپی در منزل تهران میتواند با برنامه ی زندگی بیمار و خانوادهایشان هماهنگ شود و نه با برنامه ی محدود مراکز کار درمانی و کلینیک ها