چهارشنبه, 2 فروردین , 1402
لکنت زبان - نمکستان
راه های درمان لکنت زبان ناگهانی 09 ژانویه 2023

راه های درمان لکنت زبان ناگهانی

لکنت زبان یک اختلال گفتاری است. این اختلال باعث می شود که شخص در بیان صحیح کلمات ناتوان باشد. عوامل گوناگونی می توانند ایجاد کننده این مسئله باشند که عوامل ارثی و محیطی مهم ترین آنها هستند