دوشنبه, 8 خرداد , 1402
مجازات - نمکستان
تهدید به مرگ چه مجازاتی دارد؟ 26 مارس 2023

تهدید به مرگ چه مجازاتی دارد؟

تهدید به مرگ، آن است که شخص، دیگری را از آسیب رساندن به جان خود یا بستگانش، بترساند؛ حتی اگر این تهدید را عملی نکند.