دوشنبه, 8 خرداد , 1402
مجاهدین - نمکستان
چگونه مجاهدین خلق توانست از خانواده‌های مذهبی نیرو جذب کند؟ 17 مه 2023

چگونه مجاهدین خلق توانست از خانواده‌های مذهبی نیرو جذب کند؟

تبریزی گفت: زمانی که سازمان وارد فاز نظامی شد حرکت خود را در مسیر براندازی و سرنگونی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کرد.