دوشنبه, 15 خرداد , 1402
مجمع جهانی اقتصاد - نمکستان
کمربندها را برای ۲۰ریسک احتمالی آینده ببندیم! 22 ژانویه 2023

کمربندها را برای ۲۰ریسک احتمالی آینده ببندیم!

با مروری ساده بر انواع ریسک‌های دهگانه مطرح‌شده در گزارش «ریسک‌های جهانی سال ۲۰۲۳» می‌بینیم که مخاطرات و به تبع آن ریسک‌های مترتب بر آن دارای وضعیت بغرنجی‌اند و در گزارش مجمع جهانی اقتصاد (Global Economic Forum) اینگونه بیان شده که کاهش اثرات ریسک به‌راحتی ممکن نیست! پس باید کمربندها را ببندیم چون این مسئله شوخی‌بردار نیست!