دوشنبه, 11 مرداد , 1400
مسیج فلسفی و عرفانی - نمکستان
24 سپتامبر 2013

مسیج فلسفی سخنان دانشمندان

مسیج فلسفی سخنان دانشمندان از زندگی خود لذت ببريد بدون آنکه آنرا با زندگی ديگران مقايسه کنيد کندورسه مسیج فلسفی سخنان دانشمندان يکی از ناشناخته ترين لذت ها در زندگی حرف زدن با خويشتن است فرانسيس رواتر مسیج فلسفی سخنان دانشمندان تا از عادت پرستی بدر نيائی و دست برنداری ، حقيقت ورز نشوی عين […]