چهارشنبه, 2 فروردین , 1402
مسیج چای و قهوه - نمکستان
02 سپتامبر 2013

پیامک چای و قهوه

پیامک چای و قهوه یک فنجان درد دل بدون شکر برای تو آورده ام بنوش … تا از دهان نیفتاده … بنوش … پیامک چای و قهوه آب در هاون کوبیدن است اینکه من شعر بنویسم و تو فال قهوه بگیری وقتی آخر همه شعرهای من تو می آیی و ته همه فنجان های تو […]