جمعه, 4 فروردین , 1402
مطلب طاعت و پيمان و صلاح از من مست - نمکستان
19 سپتامبر 2013

حافظ مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست

حافظ مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست که به پیمانه کشی شهره شدم روز الست من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق چارتکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست حافظ مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست […]