دوشنبه, 7 فروردین , 1402
نوستراداموس - نمکستان
۱۰ حقیقت گفته‌نشده درباره‌ نوستراداموس 28 دسامبر 2022

۱۰ حقیقت گفته‌نشده درباره‌ نوستراداموس

منتقدانِ نوستراداموس به ماهیت و ارتباطِ مبهمِ پیشگویی‌های او با وقایعی که هم‌اکنون رخ داده‌اند، اشاره می‌کنند. از آنجا که نوستراداموس هرگز برای پیشگویی‌هایش به تاریخ‌های دقیق اشاره نمی‌کرد، برخی ناباوران عقیده دارند اتفاقات تاریخی مهم به صورت تصادفی با رباعی‌های پیشگویانه‌ی او انطباق داده شدند.

تولد و پیشگویی‌های نوستراداموس 16 دسامبر 2022

تولد و پیشگویی‌های نوستراداموس

۱۰ جلد کتاب نوشت و در آنها به زعم خود حوادث دو هزار سال آینده جهان را پیشگویی کرد. سال ۱۵۵۵ مهم‌ترین پیشگویی‌هایش را در کتابی با عنوان «پیشگویی‌ها» یکجا مدون کرد و همه آنان را در قالب رباعی به نظم کشید.