چهارشنبه, 9 آذر , 1401
پیامک روز بزرگداشت فردوسی - نمکستان
متن ادبی ، اس ام اس و پیامک جدید تبریک بزرگداشت فردوسی 12 مه 2013

متن ادبی ، اس ام اس و پیامک جدید تبریک بزرگداشت فردوسی

اس ام اس و پیامک جدید تبریک بزرگداشت فردوسی حکیم فردوسی خردمند : اگر برای انجام کاری بزرگ، زمان نداری، بهتر است بی درنگ آن را به دیگران بسپاری سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم منصوربن فردوسی طوسی گرامی باد حکیم فردوسی خردمند : کتاب زندگی گذشتگان، جان تاریک را روشنی می بخشد. سالروز بزرگداشت حکیم فردوسی […]