دوشنبه, 6 بهمن , 1399
چاقی - نمکستان
کم کردن ۱۱۴ کیلو در ۱۸ ماه + عکس ها 02 دسامبر 2013

کم کردن ۱۱۴ کیلو در ۱۸ ماه + عکس ها

این جوان 210 کیلویی در 18 ماه توانسن وزن خود را به 96 کیلو برساند. روزی دختری این جوان را به خاطر ظاهرش مورد تمسخر قرار میدهد...