شنبه, 1 آبان , 1400
اشعار شهریار در مورد موسیقی - نمکستان
شعر ویلن تاجبخش از استاد شهریار 22 سپتامبر 2014

شعر ویلن تاجبخش از استاد شهریار

شعر ویلن تاجبخش از استاد شهریار شنیده ام که به شاهان عشق بخشی تاج به تاج عشق تو من مستحقم و محتاج تو تاج بخشی و من شهریار ملک سخن به دولت سرت از آفتاب دارم تاج کمان آرشه زه کن که تیر لشگر غم بر آن سر است که از قلب ما کند آماج