پنج شنبه, 1 مهر , 1400
داستان کوتاه واقعی - نمکستان
داستان کوتاه معجون آرامش 04 ژانویه 2015

داستان کوتاه معجون آرامش

داستان کوتاه معجون آرامش کسری انوشیروان از بزرگمهر خشمگین شد و دستور داد در سیاهچال به زنجیرش کنند چند روزی از این ماجرا گذشت ، کسری افرادی را فرستاد تا از حال بزرگمهر برایش خبر ببرند.