این مدل چینی زن است یا مرد+ عکس ها
این مدل چینی زن است یا مرد+ عکس ها
این مدل جوان چهره اش به گونه ای است که محدودیت برای مدل زن شدن ندارد!

جدیدا مدل ۱۸ ساله ای به نام ییمینگ ژائو در چین معروف شده است

این مدل چینی زن است یا مرد+ عکس ها

این مدل جوان چهره اش به گونه ای است که محدودیت برای مدل زن شدن ندارد

این مدل چینی زن است یا مرد+ عکس ها

در حال حاضر او هم مدل زنانه است هم مدل مردانه !

این مدل چینی زن است یا مرد+ عکس ها

این مدل چینی زن است یا مرد+ عکس ها