حتی اگر شیر هم هستی از جلوی گاو ها برو کنار ! عکس دیدنی از حرکت جالب گاو جوان برای نجات گاو پیر گاو جوان وقتی دید گاو پیر گیر افتاده و تقریبا کارش تمومه به شیر ماده حمله کرد و تمام استخوان هاش رو خرد کرد ! شیر بدبخت رو کرده توپ والیبال ! […]

جنگ گاو و شیر + عکس ها

جنگ گاو و شیر + عکس ها

حتی اگر شیر هم هستی از جلوی گاو ها برو کنار !

جنگ گاو و شیر + عکس ها

جنگ گاو و شیر + عکس ها

عکس دیدنی از حرکت جالب گاو جوان برای نجات گاو پیر

جنگ گاو و شیر + عکس ها

جنگ گاو و شیر + عکس ها

گاو جوان وقتی دید گاو پیر گیر افتاده و تقریبا کارش تمومه

جنگ گاو و شیر + عکس ها

جنگ گاو و شیر + عکس ها

به شیر ماده حمله کرد و تمام استخوان هاش رو خرد کرد !

جنگ گاو و شیر + عکس ها

جنگ گاو و شیر + عکس ها

شیر بدبخت رو کرده توپ والیبال !

جنگ گاو و شیر + عکس ها