هالک واقعی + عکس ها یک ورزشکار قوی هیکل اوکراینی به نام دنیس توانسته نام هالک را برای خودش ثبت کند البته ظاهر او شباهت زیادی به هالک دارد ولی بخاطر هیکل و دستانش این نام را بر او گذاشته اند او عاشق ورزش مچ اندازی است و تقریبا هیچ رقیبی در کشورش ندارد

هالک واقعی + عکس ها

هالک واقعی + عکس ها

هالک واقعی + عکس ها

یک ورزشکار قوی هیکل اوکراینی به نام دنیس توانسته نام هالک را برای خودش ثبت کند

هالک واقعی + عکس ها

هالک واقعی + عکس ها

البته ظاهر او شباهت زیادی به هالک دارد ولی بخاطر هیکل و دستانش این نام را بر او گذاشته اند

هالک واقعی + عکس ها

هالک واقعی + عکس ها

او عاشق ورزش مچ اندازی است و تقریبا هیچ رقیبی در کشورش ندارد