رای براون نخستین کسی است که این میوه سیاه رنگ را تولید کرد و برای یکی از دوستانش با پاکتی که بر روی آن گوجه فرنگی سیاه قید شده است، فرستاد او توانسته حدود 60 گوجه فرنگی سیاه از سه بوته برداشت کند گوجه فرنگی مشکی + عکس ها

رای براون نخستین کسی است که این میوه سیاه رنگ را تولید کرد

گوجه فرنگی مشکی + عکس ها

گوجه فرنگی مشکی + عکس ها

و برای یکی از دوستانش با پاکتی که بر روی آن گوجه فرنگی سیاه قید شده است، فرستاد

گوجه فرنگی مشکی + عکس ها

گوجه فرنگی مشکی + عکس ها

او توانسته حدود 60 گوجه فرنگی سیاه از سه بوته برداشت کند

گوجه فرنگی مشکی + عکس ها