جنگ پلنگ و تمساح + عکس ها
جنگ پلنگ و تمساح + عکس ها
در یکی از رودخانه های کم عمق برزیل در اقدامی بی سابقه ببری خشمگین به یک تمساح 3 متری حمله کرد و جانش را گرفت.

جنگ پلنگ و تمساح + عکس ها

در یکی از رودخانه های کم عمق برزیل در اقدامی بی سابقه

جنگ پلنگ و تمساح + عکس ها

ببری خشمگین به یک تمساح ۳ متری حمله کرد و جانش را گرفت

جنگ پلنگ و تمساح + عکس ها

عکس های دیدنی از نبرد و جدال پلنگ و کرکودیل

عکس های دیدنی از نبرد و جدال پلنگ و کرکودیل

عکس های دیدنی از نبرد و جدال پلنگ و کرکودیل