سخنان حکیمانه ابن سینا words of wisdom avicenna اگر می دانستید که یک محکوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد آنگاه قدر روزهایی را که با غم سپری می کنید می دانستید سخنان حکیمانه ابن سینا words of wisdom avicenna اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید در […]

سخنان حکیمانه ابن سینا

سخنان حکیمانه ابن سینا

سخنان حکیمانه ابن سینا

words of wisdom avicenna

اگر می دانستید که یک محکوم به مرگ

هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد

آنگاه قدر روزهایی را که با غم سپری می کنید می دانستید

سخنان حکیمانه ابن سینا

words of wisdom avicenna

اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید

در واقع هزار و یک اشتباه از شما سرزده است

سخنان حکیمانه ابن سینا

words of wisdom avicenna

نشان دوست نکو آنست که خطای تو را بپوشاند

تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد

سخنان حکیمانه ابن سینا

words of wisdom avicenna

تجربه بالاتر از علم است

هر که دنیا خواهد دانش آموزد

و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد

سخنان حکیمانه ابن سینا

words of wisdom avicenna

چیزی که دانش می آراید راستی است

سخنان حکیمانه ابن سینا

words of wisdom avicenna

هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست

سخنان حکیمانه ابن سینا

words of wisdom avicenna

کسی که به تمرین های بدنی می پردازد

به هیچ دارویی نیاز ندارد درمان او در جنبش و حرکت است

سخنان حکیمانه ابن سینا

words of wisdom avicenna

تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر

نشانه خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود

سخنان حکیمانه ابن سینا

words of wisdom avicenna

برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند

و اگر هم فرصتی دست آورند حاضر نیستند

اشتباهات و لغزش های آنان را اصلاح و جبران کنند

سخنان حکیمانه ابن سینا

words of wisdom avicenna

نیک بخت ترین مردم کسی است که

کردار را به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی

سخنان حکیمانه ابن سینا

words of wisdom avicenna

انسان هر زمان از پیشامد آینده درباره ی خود اندیشید

و از آن بیم هراس در خاطرش نشاند

همچنین بخوانید:  سخنان مادر ترزا

آن خطر زودتر او را تعقیب می کند

سخنان حکیمانه ابن سینا

words of wisdom avicenna

موسیقی صدای خداست

سخنان حکیمانه ابن سینا

words of wisdom avicenna

هر کس عادت کند

که به هر دلیل هر حرفی را باور کند

از صورت انسانی خارج می شود

سخنان حکیمانه ابن سینا

words of wisdom avicenna