سخنان حکیمانه ارد بزرگ Words of wisdom Orod آدمیانی مانند گل های لاله زندگی کوتاه در هستی  و نقشی ماندگار در اندیشه ما دارند سخنان حکیمانه ارد بزرگ Words of wisdom Orod نادانی و پستی یک نفر در گذشته نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد سخنان حکیمانه ارد بزرگ Words of wisdom Orod […]

سخنان حکیمانه ارد بزرگ

سخنان حکیمانه ارد بزرگ

سخنان حکیمانه ارد بزرگ

Words of wisdom Orod

آدمیانی مانند گل های لاله

زندگی کوتاه در هستی  و نقشی ماندگار در اندیشه ما دارند

سخنان حکیمانه ارد بزرگ

Words of wisdom Orod

نادانی و پستی یک نفر در گذشته

نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد

سخنان حکیمانه ارد بزرگ

Words of wisdom Orod

رازها در هنگامه شادی و بازی آدمی است

نکته فراموش شده جهان اندیشه  تعریف درست این حالت هاست

سخنان حکیمانه ارد بزرگ

Words of wisdom Orod

رویش باغ سکوت

در هنگامه خروش و همهمه ارزشش را نشان می دهد

سخنان حکیمانه ارد بزرگ

Words of wisdom Orod

این دیدگاه اشتباست که

بپنداریم مرد توانا  فرزندی همچون خود خواهد داشت

سخنان حکیمانه ارد بزرگ

Words of wisdom Orod

ریگ های ساحل خرد

نشیمنگاه پندارهای پاک و شبانه توست

گسستن دو همسر می تواند خاندانی را از هم بپاشد

سخنان حکیمانه ارد بزرگ

Words of wisdom Orod

خرد ابتدا به اندیشه پناه می برد

سخنان حکیمانه ارد بزرگ

Words of wisdom Orod

کلید رازهای بزرگ

در ژرفای کمی نیست

سخنان حکیمانه ارد بزرگ

Words of wisdom Orod

پیوند پاک

پیوندی ابدی است

سخنان حکیمانه ارد بزرگ

Words of wisdom Orod