این نوع هندوانه که پینکنو ملون نام دارد و تنها محل رشدش امریکایی جنوبی است کوچکترین هندوانه جهان است شاید باورتان نشود ولی این هندوانه 3 سانتی متر طول دارد و قطرش هم به بیش از 2 سانتی متر نمی رسد ! طمع این هندوانه شبیه خیار های گلخانه ای است و رنگ داخلش هم […]

کوچکترین هندوانه جهان + عکس ها

کوچکترین هندوانه جهان + عکس ها

این نوع هندوانه که پینکنو ملون نام دارد و تنها محل رشدش امریکایی جنوبی است کوچکترین هندوانه جهان است

کوچکترین هندوانه جهان + عکس ها

کوچکترین هندوانه جهان + عکس ها

شاید باورتان نشود ولی این هندوانه 3 سانتی متر طول دارد و قطرش هم به بیش از 2 سانتی متر نمی رسد !

کوچکترین هندوانه جهان + عکس ها

کوچکترین هندوانه جهان + عکس ها

طمع این هندوانه شبیه خیار های گلخانه ای است و رنگ داخلش هم سبز است

کوچکترین هندوانه جهان + عکس ها